Bedrijven met personeel zijn verplicht hun Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op orde te hebben ter bevordering van veilig en gezond werken. De praktijk wijst uit dat MKB bedrijven hierin tekort schieten.

Daardoor missen ze de basis voor een wettelijke verplichting die de RI&E met zich meebrengt. Ook ontbreekt het bij kleine MKB bedrijven aan ongevallenrapportages en toolboxen waarmee de veiligheid voor personeel geborgd kan worden. De kans op uitval door bedrijfsongevallen is hierdoor groter, terwijl het juist voor MKB bedrijven moeilijk is om personeelsuitval op te vangen. Via WERKENDEMENSEN kunnen kennis, advies en trainingen op het gebied van veiligheid worden ingekocht

RI&E verplichting nakomen

Wouter Koppelaar veiligheidskundige bij WERKENDEMENSEN: 'In elke branche zie je dat organisaties de RI&E verplichting niet nakomen waardoor onveilige situaties ontstaan. Met name de kleine MKB organisaties hebben  geen ruimte om een veiligheidsdeskundige in vaste dienst te nemen. De situatie verandert pas als daarvoor  de financiële mogelijkheden vrij komen of deskundigheid wordt ingehuurd.'

Veel ondernemers doen waar ze goed in zijn en waar ze hun geld mee kunnen verdienen. Daar ligt de kennis van de ondernemer. Rond Arbozaken is die kennis vaak niet of onvoldoende aanwezig. Wouter: 'Alle werkgevers geven aan dat ze veilig werken belangrijk vinden. Maar als je doorvraagt, weten ze niet hoe ze hier vorm aan moeten geven. Onwetendheid speelt een rol.'

Risico Inventarisatie en Evaluatie is in het bedrijfsleven niet overal prio 1.

 

Rendement

Met zijn kennis en ervaring opgedaan op de werkvloer en als leidinggevende van grote groepen verwerft Wouter als veiligheidskundige op pragmatische wijze inzicht in waar en welke zaken en processen mislopen in een organisatie. Hij zorgt ervoor dat processen die geïmplementeerd moeten worden zoveel mogelijk deel uit gaan maken van bestaande processen. De impact qua investering en tijd wordt minimaal gehouden, terwijl gewerkt wordt aan een zo groot mogelijk rendement.

GAP-analyse

Cruciaal voor de aanpak van veiligheidsissues is voor WERKENDEMENSEN de analyse van de hulpvraag. Waar schort het aan in een organisatie? Waar ligt de behoefte op het gebied van veiligheid? Een gedegen analyse wordt bereikt door samen met de opdrachtgever in gesprek te gaan en door te vragen. Daarop volgt de GAP-analyse: wat is het einddoel en wat is er al aanwezig? Wat is daarvan bruikbaar en wat moet worden aangepast? Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en worden samen met de opdrachtgever afspraken gemaakt, waarbij de nodige evaluatiemomenten worden vastgelegd. 

Online consultancy

De dienstverlening van WERKENDEMENSEN verloopt zowel face-to-face als digitaal. Wouter: 'Sommige zaken moeten we 'live' op de werkvloer bekijken. We hebben in deze veranderende tijden via TEAMS diverse online intervisie sessies achter de rug. Als er duidelijke etiquette regels worden afgesproken en het intervisie model voor iedereen duidelijk is, verloopt online consultancy op rolletjes.'

'Online consultancy vormt geen belemmering voor een goed advies en implementatie. Online meetings zorgen ervoor dat afspraken efficiënter verlopen. Dit levert tijdwinst op. Ook het milieu-aspect speelt een rol. Er wordt niet van afspraak naar afspraak gereden. Dat komt het milieu en duurzaamheid ten goede.'

Wil je weten wat je organisatie mist op het gebied van veiligheid? Vraag vrijblijvend consultatiegesprek aan met WERKENDEMENSEN.

Neem contact op

Bewezen ervaring

WERKENDEMENSEN richt zich op het ondersteunen van de bedrijven om verzuim te voorkomen. Ons team bestaat uit professionals met bewezen ervaring, opgedaan in verschillende branches.
Naast consultancy op veiligheidskundig vlak kan WERKENDEMENSEN worden ingezet voor:

Lees ook: Wie is veiligheidskundige Wouter Koppelaar?

Arboportal

Ziekteverzuim, toenemende werkstress, leefstijl gerelateerde ziektes en lage betrokkenheid zetten duurzame inzetbaarheid van medewerkers onder druk. De nieuwe online cursus Vitaal Leiderschap van WERKENDEMENSEN brengt hierin verandering. De cursus leert je als leidinggevende burn-outs te voorkomen en een gezonde, optimale werksituatie te creëren. Het levert vitale medewerkers op die bijdragen tot het succes van de onderneming.

Stijl van leidinggeven bepaalt vitaliteit medewerkers

Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont aan dat het duurzaam tegengaan van burn-outs alleen iets oplevert als óók wordt geïnvesteerd in leidinggevenden.

De stijl van leidinggeven is bepalend voor de vitaliteit van medewerkers. Een leidinggevende kan sturen op persoonlijke ontwikkeling en omgaan met tegenslagen, met betere prestaties als gevolg. 

Wat Vitaal Leiderschap je leert

Veel managers kampen dagelijks met het vinden van een manier om de nadelige effecten van burn-out op de werkvloer te voorkomen. In onze online cursus Vitaal Leiderschap leer je aan de hand van theorie en praktische opdrachten voor je afdeling een anti burn-out strategie op te zetten.

De cursus verschaft inzicht in motivatie- en uitputtingsprocessen en je leert vaardigheden om een grondige analyse in de werkomgeving uit te voeren. Na afloop van de cursus ben je in staat om zelfstandig een burn-out analyse en strategie te formuleren en te implementeren

Doel van cursus

Doel van de cursus is om leidinggevenden een significante bijdrage te laten leveren aan bevlogenheid en vitaliteit van medewerkers. Hiermee ontstaat grip op (dreigend) burn-out gerelateerd verzuim.

Belangrijk om te weten

Als cursist sta je er niet alleen voor. Onder begeleiding van deskundige coaches met een managementachtergrond en vakgenoten werk je aan een eigen aanpak.

Voorafgaand aan de cursus vindt een intake plaats voor afstemming over de verschillende online contactmomenten met coach en andere deelnemers.

Inhoud cursus Vitaal Leiderschap:

Selecteer een datum en maak direct een afspraak.

Vitaal leiderschap ontwikkel je tijdens de online cursus van WERKENDEMENSEN.

Lees ook :

Inspirerende individuele- en groepscoaching

WERKENDEMENSEN beschikt over een ruim aanbod coachingsmogelijkheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en leefstijl.

Het coronavirus heeft ons gebracht bij Het Nieuwe Nu. Met een 1,5 meter maatschappij kunnen we ons voorstellen dat je liever geen 'live' coachingsprogramma instapt. Online coaching via je computer of tablet biedt uitkomst.

We hebben de volgende online programma's samengesteld:

De oplossing voor gezondheid- en veiligheid issues

WERKENDENMENSEN is gespecialiseerd in stress- en burn-out coaching, teamontwikkeling en management coaching. We maken de impact van coachen meetbaar. De focus ligt op leren van, met en door elkaar. Gezamenlijk gaan we op zoek gaan naar kritieke organisatieproblemen en verbeterkansen.

Onze coaches  zijn experts op hun vakgebied en in staat de groeicapaciteit uit mens en organisatie te halen. 

Online coaching lost gezondheids- en veiligheidsproblemen op en kan preventief worden ingezet. Persoonlijk leed, verzuim en hoge onkosten behoren dan tot het verleden. De weg naar een veilige onderneming en een vitaal leven ligt open.

Online coaching via Teams, Zoom of wat je wilt

width=

WERKENDEMENSEN maakt online gebruik van het online programma Teams. Als de  voorkeur uitgaat naar een andere applicatie (Teamviewer, Skype, Messenger, Zoom of FaceTime) dan passen wij ons gewoon aan. 

Lees meer over een gezond, veilig en succesvol bestaan via de coachingsprogramma' van WERKENDEMENSEN.

Een toolbox en toolboxmeeting zijn doeltreffend middelen om medewerkers te informeren over hun werk in relatie tot arbeidsomstandigheden. Als werkgever ben je daartoe verplicht volgens de Arbowet. Werknemers worden zich met een toolbox bewust van de risico's die ze tijdens hun werkzaamheden lopen, met als gevolg dat de veiligheid in de organisatie toeneemt. 

Een toolbox kan bestaan uit instructies voor een medewerker over hoe om te gaan met het materiaal of informatie over het borgen van zijn veiligheid en die van de collega's. Toolboxen kunnen in elke branche worden toegepast. We leggen je uit wat een toolbox is en wat het nut is van het organiseren van een toolboxmeeting.

WERKENDENMENSEN brengt toolbox naar hoger plan

Een toolbox bestaat vaak uit niet meer dan een A4-tje of pdf-bestand op een website. WERKENDEMENSEN tilt de toolbox naar een hoger plan. René Koppelaar: 'In onze online toolboxen stellen we vragen aan medewerkers om te checken of de instructies zijn begrepen. De praktijk wijst uit dat medewerkers het A4-tje of de pdf even snel doornemen om het vervolgens in de prullenbak te kiepen. Of de materie daadwerkelijk bij de medewerker is geland, wordt niet gecontroleerd.'

Veel bedrijven kunnen niet aantonen dat medewerkers de toolbox hebben gelezen.

Hierop kan gecontroleerd worden door inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie). Het kunnen overleggen van documentatie waarin staat dat de werknemer de toolbox heeft doorgenomen en begrepen helpt bij de controle.

De online toolbox van WERKENDEMENSEN is interactief

WERKENDEMENSEN ontwerpt toolboxen waaraan trainingen kunnen worden gekoppeld die medewerkers leren om te gaan met materiaal en situaties. Wij testen medewerkers vervolgens op de nieuw vergaarde kennis en vaardigheden. 

René: 'Een toolbox richt zich op wat de medewerker gaat doen. Veel mensen gebruiken in deze tijd van corona een mondkapje. Je kunt een toolbox ontwerpen voor het omgaan met mondkapjes en tegelijkertijd gebruikers leren om er zorgvuldig mee om te gaan zodat besmetting via het kapje wordt voorkomen.'

Een toolbox beschrijft het veilige gebruik van mondkapjes.Een toolbox beschrijft het veilige gebruik van mondkapjes.

Organiseer een doeltreffende online toolboxmeeting

WERKENMENSEN stelt niet alleen toolboxen samen, we organiseren ook doeltreffende online toolboxmeetings. Dit kan een overleg zijn waarin leidinggevenden en medewerkers van gedachten wisselen over veiligheidsthema's, bedoeld om de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen. Veilig werken begint met weten hoe er veilig gewerkt moet worden in een bepaalde situatie. En als werkgever ben je wettelijk verplicht om medewerkers instructies te geven om risicovolle werkzaamheden veilig te laten uitvoeren.

Het belang van een toolboxmeeting

Bij een toolboxmeeting is het van belang dat de leidinggevende de inhoud van de instructies effectief overbrengt op medewerkers. Dit doe je door:

Draagvlak creëren met de een online meeting

Een online toolboxmeeting is alleen van waarde als er draagvlak voor ontstaat. Om het belang van veiligheid te benadrukken is het essentieel dat het management meedoet aan het overleg. Het toont betrokkenheid met veilig werken, stimuleert veiligheidsgedrag en vergroot het veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Toezicht houden op de instructies is noodzakelijk en naleving essentieel. Dit is tevens een verplichting vanuit de Arbo. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van je medewerkers. Je kunt aansprakelijk worden gesteld als het hieraan schort, met alle negatieve gevolgen van dien zoals hoge boetes, imagoschade, verloren tijd en energie.

Online toolboxmeeting organiseren? WERKENDENMENSEN regelt het

Wil je een online meeting organiseren? Of het veiligheidsbewustzijn van medewerkers verhogen? WERKENDEMENSEN biedt een uitgebreid dienstenpakket aan op het gebied van ISO 45001 implementatie, ongevallenpreventie en risico-inventarisaties en -evaluatie via training, coaching en consultancy. 

WERKENDENMENSEN in tijden van corona

Het coronavirus heeft ons gebracht bij het nieuwe nu en de 1,5 meter economie.  WERKENDEMENSEN anticipeert op de nieuwe ontwikkelingen door van live trainingen en coachingsprogramma's over te schakelen op online sessies.

Intervisie voor iedereen

We starten met een gratis online intervisiesessie voor leidinggevenden. Wat betekent het om op afstand leiding te geven in tijden van corona ? Hoe breng je online instructies over op collega's? 

Je hoeft geen ervaring te hebben met intervisie om deel te nemen. De sessies zijn voor iedereen geschikt. Hieronder leggen we uit wat intervisie met WERKENDEMENSEN inhoudt.

Meld je aan voor de gratis intervisie sessie van WERKENDENMENSEN.

Doel van intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die in hetzelfde vakgebied werkzaam of in opleiding zijn. Onderwerp van gesprek vormen de dagelijkse werkzaamheden en de daaraan gerelateerde thema's. Leidinggeven is er daar een van. Maar intervisie kan ook gaan over omgaan met teleurstelling, boosheid of irritatie. De deelnemers bespreken zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen. Doel is stilstaan bij waar je mee bezig bent. Bewust worden van wat je doet. Herkenning van elkaars werkproblemen speelt een grote rol bij intervisie.

Opbrengst van intervisie

De bedoeling is de deskundigheid van de betrokkenen te vergroten en de kwaliteit van de werkzaamheden te verbeteren.

Je ontwikkelt:

Intervisie, hoe geef je op afstand leiding.

In steeds meer branches wordt door organisaties gebruik gemaakt van intervisie, waardoor deelnemers van elkaar leren over de inhoud van de werkzaamheden en de in te zetten methodes. Intervisie is voor elke organisatie toepasbaar.

WERKENDEMENSEN maakt in de intervisiewereld het verschil door online sessies aan te bieden. We maken daarvoor gebruik van handige programma's als Teams, Teamviewer, Skype, Messenger, Zoom  en FaceTime. 

Meld je aan voor onze gratis intervisie sessie.

Lees meer over de intervisietrajecten van WERKENDEMENSEN.

WERKENDENMENSEN in tijden van corona

Het coronavirus zorgt voor specifieke stressgevoelens. Hoe ga je daar effectief mee om? Enkele adviezen vanuit het veld.

Doseer je informatieconsumptie

De Wereldgezondheidsorganisatie en psychiaters raden aan nieuws dat somber of angstig maakt links te laten liggen. Zoek informatie waarmee je praktische stappen kunt zetten, zo luidt het devies. Stress wordt aangewakkerd door snel veranderende informatie over de effecten en preventie van het virus. Tel daarbij op het nepnieuws dat rondzingt en de vele opportunistische roeptoeters die een rijke voedingsbodem vormen voor onrust. 

Omgaan met stress in tijden van het coronavirus 1

De hoeveelheid nieuws en informatie die elkaar in rap tempo opvolgen, doen de voorspelbaarheid en het levensritme waaraan we gewend zijn geen goed. En juist dat zijn zaken waaraan we behoefte hebben in tijden van crisis. 

Doseer dus je informatieconsumptie. Drie keer per dag nieuws checken is meer dan genoeg. Raadpleeg websites met betrouwbare informatie, zoals die van de overheid en RIVM  en laat je niet gek maken. Chronische stress kan de lichamelijke weerstand verzwakken.

Deel positieve verhalen

Deel via de sociale media positieve verhalen en beelden van mensen die de gevolgen van het coronavirus hebben ervaren. Denk aan de filmpjes van de zingende Italianen en het applaus vanaf balkons voor zorgpersoneel.

Houd controle

Controle houden is belangrijk. Wat kun je allemaal zelf doen om besmetting te voorkomen? Afstand houden, niet in groepjes afspreken, handen wassen, niet in je gezicht wrijven. Maar let op. Onderzoek wijst uit dat mensen die een week lang hun handen wasten een milde vorm van smetvrees ontwikkelden. Veiligheidsmaatregelen kunnen dus ook angstig maken.

Zoek afleiding

Lichaamsbeweging, afleiding en sociale contacten helpen om onrust te lijf te gaan. Ga wandelen, en zoek online naar ontspanningsoefeningen. Eet gezond en houd je aan de richtlijnen van de Gezondheidsraad. Sociale contacten beschermen tegen angst en stress. Online zijn allerlei programma's te vinden zoals FaceTime, Skype en Google Hangouts.

Afleiding verlicht spanning en focus op gevaar doet stress toenemen. Richt je aandacht dus op andere zaken en je zult zien dat je angstgevoelens verminderen. Maatregelen tegen stress in je dagelijkse planning opnemen kan voordeel opleveren, want het wegvallen van de gebruikelijke dagindeling kan voor onrust zorgen. 

Betere tijden

De geschiedenis laat zien dat wereldwijde crises mens en maatschappij ook goede zaken opleveren. De pest maakte een einde aan het feodale stelsel en de Spaanse griep zorgde ervoor dat onze leefomgeving er hygiënischer op werd. Houd voor ogen dat er ook weer betere tijden aanbreken.

WERKENDEMENSEN wenst je een goede gezondheid toe.

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een grote bedreiging. De Vitality Mind Challenge® (VMC) brengt deze factoren betrouwbaar in kaart en voorkom je dat medewerkers uitvallen. Met deze tool is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn.

Vitality Mind Challenge® voorkomt depressie en burn-out 2

Hoge kosten

Gemiddeld  bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer € 300 per medewerker. Bij organisaties met hoogopgeleide medewerkers lopen de kosten op tot € 850 per dag of meer.

Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Als productieverlies en vervangingskosten worden meegeteld, is het werkelijke bedrag 2,5 keer zo hoog volgens schatting van ArboNed.

Trend

Dat de kosten voor verzuim hoog zijn, zal  geen  verrassing zijn. Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze neemt naar verwachting de komende jaren alleen maar toe. Ter illustratie: het psychisch verzuim was in 2014 8 keer hoger dan in 2009.

In 2016 zat een medewerker met psychische klachten gemiddeld 242 dagen thuis.

In het MKB-voorbeeld betekent dit ruim € 72.000 aan onkosten en bij een organisatie met hoogopgeleide medewerkers meer dan € 200.000
Dit zijn de verzuimkosten van slechts één medewerker.

Vitality Mind Challenge®

Het is dus van belang om te voorkomen dat medewerkers langdurig uitvallen als gevolg van   stress gerelateerde klachten. WERKENDEMENSEN beschikt over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge®. Met  deze  tool kan 75 procent van psychisch verzuim worden voorkomen.

Hoe werkt Vitality Mind Challenge®

Waarom Vitality Mind Challenge®

Overtuigd of behoefte aan meer informatie? Neem contact met ons op.

Kosten Vitality Mind Challenge®

 

Voorkomen is beter én veel goedkoper dan genezen.

Uitgaande van bovenstaande voorbeeld zijn de kosten per medewerker in het MKB gemiddeld ruim € 72.000,- per jaar in het geval van 242 dagen stressgerelateerd psychisch verzuim. Dat is € 300 per dag.

Stel de organisatie telt 15 medewerkers van wie je wilt dat ze niet met stressgerelateerd psychische klachten thuis komen te zitten. De gemiddelde kosten van VMC® bedragen € 5.100 op jaarbasis, voor alle 15 medewerkers. Dat is 17 dagen verzuim die normaal één medewerker voor zijn rekening neemt. De kosten zijn inclusief een VMC® test voor alle medewerkers en coaching waar nodig.

Overtuigd of behoefte aan gedetailleerde informatie? Neem contact op met WERKENDEMENSEN. We staan voor je klaar.

Zie ook CoachWorkspot

Jaarlijks vinden naar schatting 260.000 arbeidsongevallen plaats. Van al deze ongevallen zijn er circa 2300 ernstig waarbij sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden.

Arbeidsongevallen enorme kostenpost

Uit gegevens kunnen we het volgende beeld schetsen. In 2013 waren de totale kosten € 270 miljoen. Daarvan werd € 69 miljoen besteed aan medische kosten en ruim € 200 miljoen aan verzuimkosten. Voor de periode van 2007-2011 worden de volgende cijfers genoemd: medische kosten € 120 miljoen en verzuimkosten € 790 miljoen. Al en met al behoorlijk bedragen.

Kosten die je als werkgever moet dragen. Tel daarbij op wat een ongeval doet met de productiviteit en sfeer op de werkvloer.

De cijfers geven aan hoe belangrijk het is om ongevallen te voorkomen.

Welke tools helpen daarbij?

Basis voor iedere werkgever vormt de RI&E, de Risico Inventarisatie & Evaluatie, die een verplichting is vanuit de Arbowet wanneer je personeel in dienst hebt waarover je gezag voert. Zie diagram.

Tools om arbeidsongevallen en hoge kosten te voorkomen 3

Ongevallen en bijna-ongevallen

Mocht er alsnog iets fout gaan dan is dat natuurlijk een goed moment om van te leren. In het geval van een ongeval ben je zelfs verplicht om hier onderzoek naar te doen en verbeteracties uit te zetten. Door te leren van bijna-ongevallen en die mogelijkheid aan te pakken om de (werk)omgeving veiliger te maken kan je erger voorkomen. WERKENDEMENSEM vindt samen met management  en medewerkers de juiste structuur voor  veiligheidverbeterprocessen.

Trainingen, toolboxen en voorschriften

Om onveilige situaties te voorkomen dienen deze situaties allereerst herkend te worden. Training en toolboxen maken je medewerkers bewust van de mogelijke gevaren binnen het bedrijf en de risico’s die hiermee samenhangen. Een op maat gemaakt pakket helpt hierbij. Basis vormt de eerder genoemde RI&E, waarin alle risico’s binnen uw bedrijf in kaart zijn gebracht. Aan de hand van die risico’s helpt WERKENDEMENSEN met het opstellen van de juiste (werk)voorschriften, zodanig dat er altijd documentatie over veilige werkmethoden aanwezig is voor management en medewerkers .

Veiligheidscultuur

Aan de meeste arbeidsongevallen gaat onveilig gedrag vooraf. Cultuur is de som van alle gedragingen binnen het bedrijf, dit geldt dus zeker ook voor de veiligheidscultuur. We hebben een workshop ontwikkeld waarmee de veiligheidscultuur binnen het bedrijf wordt verbeterd. Het is een hands-on workshop waarbij direct afspraken worden vastgelegd, maar die ook  structuur biedt om mee verder te werken aan de  (veiligheids)cultuur.

Het is een cliché: voorkomen is beter dan genezen, maar de feiten aan het begin van dit artikel liegen er niet om. Samen met management en medewerkers creëert WERKENDEMENSEN de juiste tools om risico’s te verminderen en de kans te verkleinen op onvoorziene kosten ten gevolge van verzuim door ongevallen.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek om gezamenlijk te kijken naar hoe we de organisatie naar een hoger (veiligheids)plan kunnen tillen.

Wouter Koppelaar
Veiligheidskundige WERKENDEMENSEN

Kosten verzuim per dag: € 300

Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer € 300 per medewerker. Bij organisaties met hoogopgeleide medewerkers kunnen deze oplopen naar € 850 per dag of meer.

Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden opgeteld, komt het werkelijke bedrag 2,5 keer hoger uit, volgens een schatting van ArboNed.

Stijgende trend

Dat de kosten voor verzuim hoog zijn, zal voor geen enkele organisatie of ondernemer een verrassing zijn. Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze zal  de komende jaren alleen maar toenemen. Ter illustratie: het psychisch verzuim was in 2019 maar liefst 8 keer hoger dan in 2014.

Psychisch verzuim betekent een enorme kostenpost.

In 2016 zat een medewerker uitgevallen met psychisch verzuim als oorzaak gemiddeld 242 dagen thuis.
Voor een medewerker in het MKB betekent dit een al snel een kostenpost van ruim € 72.000. Voor een hoogopgeleide specialist loopt dit op naar meer dan € 200.000.

Vitality Mind Challenge® voorkomt psychisch verzuim

Meer dan ooit  is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stressgerelateerd psychisch verzuim.
WERKENDEMENSEN beschikt over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC®). Met de inzet van deze tool kan 75 procent van psychisch verzuim worden voorkomen.

Hoe werkt het?

Waarom?

Kosten VMC® inclusief coaching


Voorkomen is beter én veel goedkoper dan genezen.

Uitgaande van bovenstaande voorbeeld zijn de kosten per medewerker in het MKB gemiddeld ruim € 72.000,- per jaar in het geval van 242 dagen stressgerelateerd psychisch verzuim. Dat is € 300 per dag.

Stel de organisatie telt 15 medewerkers van wie je wilt dat ze niet met stressgerelateerd psychische klachten thuis komen te zitten. De gemiddelde kosten van VMC® bedragen € 5.100 op jaarbasis, voor alle 15 medewerkers. Dat is 17 dagen verzuim die normaal één medewerker voor zijn rekening neemt. De kosten zijn inclusief een VMC® test voor alle medewerkers en coaching waar nodig.

Overtuigd of behoefte aan gedetailleerde informatie? Neem contact op met WERKENDEMENSEN. We staan voor je klaar.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram